Европейски фонд | Доктор Тонев
dr-tonev

TONEV AESTHETIC CLINIC

Европейски  фонд

Европейски фонд

европейски-фонд европейски-фонд

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р ТОНЕВ“ ЕООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.073-2497-C01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране

Начална дата на изпълнение на проекта: 06.07.2020 г.
Крайна дата на изпълнение на проекта:   06.10.2020 г.


------------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.073-2497-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


isaps-logo
apras-logo

Изпратете ни запитване

Име *

Фамилия *

Телефон *

E-mail *

Пояснение *